Một nghệ thuật sống

Thu Giang - Nguyễn Duy Cần

Goodreads

Nếu là cây hường thì phải sống cái sống toàn thiện của cây hường mà không đèo bóng tham muốn cái toàn thiện của cây lan