Một nghệ thuật sống

Thu Giang - Nguyễn Duy Cần

Goodreads

Nếu là cây hường thì phải sống cái sống toàn thiện của cây hường mà không đèo bóng tham muốn cái toàn thiện của cây lan

Last updated